• Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.

Άρθρα

Online business with the aid of Modern Deal Rooms

In these latter days, the virtual business is one of the prevalent forms for winning money. This is just amazing wherethrough it is effective in various countries. With the progress of online networks, we can see numerous products on the WWW and in these latter days, it is not only the websites. People run a business on Yelp, Google Plus etc. On the contrary, as any business, it is also connected with the records. In what way to keep the archives and to be calm for their security? Our option is the Virtual Platforms . How will they come into play for you?

It has to be underlined that the Modern Deal Rooms intralinks data room will come in handy to any focus areas. Just glance over the clients of the most widely known Deal Rooms among them, you will see the law firms, huge international banks, the widely spread restaurants, generating companies and so on and so forth. It is so by virtue of the fact that the opportunities of the Electronic Repositories are wide and all-inclusive.

On the assumption that you always work on your personal computer, it will be good for you to enjoy everything in one place. You do not have to visit traditional data rooms and to look for the papers spending months for it. You always enjoy your personal computer turned on and just look for the data. It is an open secret that you need the Web for it. Otherwise, you have the possibility to use CD or USB flash drive.

Online business is a thing which works twenty-four-hour. Hence, you need the access to the information twenty-four-hour. And you will have it on condition that you take advantage of the Electronic Data Rooms. Likewise, you have the possibility to utilize it throughout the world. Surely, having some mistakes you are free to contact the technical support twenty-four-seven. Nobody will argue that your fellow partners or sponsors can also work with the documentation 365/24/7. It is practical if they are from various parts of the world.

Above all, you should think whether the safekeeping of your documentation is vitally important for you. In cases when it does not, there is no sense in spending a powerful lot of money on the Virtual Repositories. At that rate, you are able to use other chargeless data vaults and not to waste your money. Flipside, assuming that the safekeeping is an important factor for you, it is a good idea to make use of the Virtual Data Rooms .

It stands to reason that it is your deal and you are going to control everything. It is Quite Easily Done wherethrough you have the right to control all the actions of people working in the Virtual Data Rooms. You also have the right to control which materials they read etceteras. It goes without question that you have differing messengers on your PC and mobile device. However, the Alternative Data-warehousing Systems give you their Q&A module and you do not have to switch between various applications.

By such manners, we can maintain that nobody after taking advantage of the Alternative Data-warehousing Systems has returned to the land-based repositories. Using them you get the great variety of odds which will make your work easier and your business more and more productive.